//////

Archive for the ‘Problemy współczesności’ Category

Dom opieki z rehabilitacją

Większość osób starszych chciałaby w spokoju i w miarę w dobrym zdrowiu dożyć swoich ostatnich dni na tym świecie. Niestety, ale nie zawsze jest to możliwe i często przed śmiercią na wiele miesięcy tracimy naszą niezależność i potrzebujemy wsparcia ze strony bliskich oraz dzieci. Obecnie ciężko jest jednak dla zapracowanych dzieci, żyjących w ciasnych i małych mieszkankach w bloku zająć się swoim chorym rodzicem przez wiele miesięcy lub nawet lat. Dla większości z nas jest to opcja nie do zaakceptowania. Nie możemy przecież z dnia na dzień zwolnić się z pracy i pozbawić naszą rodzinę bardzo ważnych środków do życia. Zaopiekowanie się więc naszym rodzicem nie wchodzi w grę i musimy znaleźć dla niego bardzo dobry dom opieki z rehabilitacją. Obecnie są to nowo powstałe i świetne, specjalistyczne ośrodki, w których nasz rodzic będzie posiadał doskonałą opiekę. Warto zdecydować się na ten krok, jeśli zwłaszcza, jeśli nasz rodzic wymaga już opieki na stałe przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. 

Czy warto ponieść koszt ubezpieczenia na życie

Coraz więcej osób choruje i umiera z powodu nowotworów. Rak dotyka zarówno starsze osoby, jak i dzieci. Nikt nie zna cudownej recepty na to co robić aby uniknąć zachorowania. Istnieje jednak sposób na to aby złagodzić konsekwencje nagłej utraty zdrowia lub śmierci. Tym sposobem jest ubezpieczenie na życie. Dobra polisa pozwoli zdobyć pieniądze potrzebne na leczenie, pomoże też zabezpieczyć finansowo naszą rodzinę na wypadek naszej śmierci. Jaki jest jednak koszt ubezpieczenia na życie? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tak naprawdę każdy sam powinien określić jaką składkę jest gotów płacić. Istnieją polisy za kilkanaście złotych miesięcznie, a także takie za kilkaset złotych. Niektóre osoby wykupują polisy w różnych firmach aby w razie nieszczęścia z każdej otrzymać odszkodowanie. Tak naprawdę jednak nie jest ważne ile płacimy, ważne jest czy w ogóle mamy jakąkolwiek polisę. Jeśli nie, to czym prędzej powinniśmy zadać sobie pytanie czy nas na to stać, i co się stanie z nami i naszą rodziną gdy nagle umrzemy lub zachorujemy.

ROZWÓJ DZIEJÓW

Przyjmując, że rozwój dziejów odbywa się wskutek periodycznych kryzysów, sądził BurcKhardt, że zależy on od zdolności odrzuca­nia urządzeń dawnych i projektowania nowych. Ludzie przeciętni, stanowiący większość, nie są do tego zdolni. Mogą tego dokonać tylko jed­nostki wybitne i od ich działalności uzależniał Burckhardt rozwój dziejów. Ich pojawienie się uważał za warunek sine qua non zmian społecz­nych. O wybitności jednostki decyduje zarówno jej funkcja historyczna’, jak właściwości psy­chiczne. Splot dwu okoliczności: pojawienie się indywidualności o swoistych cechach psychicz­nych, obdarzonej charyzmą i sprzyjające jej działaniu warunki — rodzi fenomen osobistości historycznej.

JEDNOSTKA WYBITNA

Jednostka wybitna winna, zda­niem Burckhardta, mieć psychiczne dyspozycje (siłę woli, stanowczość, władczość) do sprawo­wania władzy i dominowania nad innymi. Mniej istotne wydawały mu się walory intelek­tualne. Jej energia kieruje się na poszukiwanie czegoś oryginalnego. Same cechy psychiczne nie przesądzają jeszcze o wielkości, mierzyć ją bowiem należy — zdaniem Burckhardta — wpływem jednostki na zbiorowość. Jej wielkość można więc ocenić tylko retrospektywnie, bio­rąc pod uwagę trwałość i rozmiar jej wpływu na rozwój kultury i życie zbiorowe. Wielkość ujawnia się najlepiej w przeprowadzeniu na­rodu z jednego stanu politycznego i kultural­nego w stan inny, oparty na nowych wartoś­ciach.

KRYZYS DZIEJOWY

Niemałą rolę w kryzysie spełnia, jak wiemy, znużenie i dążność do zmiany. W cza­sach kryzysu pojawia się zwykle wielu przy­wódców, ale tylko niektórych można nazwać wielkimi, tylko tych, którzy umieją narzucić : zbiorowości nowy sposób życia, utrwalić go i ustabilizować, czyli są obdarzone charyzmą. Projektodawcą nowych wartości może być tyl­ko silna indywidualność. W tym właśnie uwypuklaniu twórczej roli wybitnej jednostki wi­dać u Burckhardta echa heroizmu historycz­nego.Kryzys dziejowy i działalność wielkiej jed­nostki to dla Burckhardta zjawiska nieodłączne. Społeczność uważał za niezbędny surowiec dziejów; bez oddziaływania na nią nawet wy­bitna jednostka nic nie znaczy, ale żadna zbio­rowość nie jest czynnikiem twórczym, inicjującym przyszły rozwój.