CORAZ WIĘKSZA POPULARNOŚĆ

Obok tego coraz większą popularność zdoby­wało przekonanie o istnieniu wielu kultur, róż­niących się od siebie zarówno systemem war­tości, jak zasadami rządzącymi ich rozwojem. Wysuwano tezy o istotnej odrębności kultural­nej ludów. Ilustracją może być książka rosyjs­kiego myśliciela Mikołaja Danilewskiego <1822—1885) Rosja i Europa (1869), gdzie wy­różniono dwanaście kultur różniących się kul­tywowanymi wartościami i mechanizmem roz­woju, aby udowodnić zasadniczą odrębność kulturalną Rosji od reszty Europy. Ta wywo­dząca się ze słowianofilstwa idea znalazła tu obszerne uzasadnienie teoretyczne w nowators­kich pomysłach o etapach rozwoju kultur i w szeroko zarysowanej mozaice wielu różnych, niepodobnych do siebie kultur.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone