CZĘŚĆ BUDŻETOWA

Ponadto, w budżecie państwa dochody i wydatki klasyfikowane są we­dług kryterium administracyjnego (klasyfikacja według części budżeto­wych). Część budżetową można zdefiniować jako fragment planu docho­dów i wydatków budżetu państwa, za którego realizację odpowiada jeden organ administracji publicznej (lub kierownik jednostki sektora finansów publicznych), nazywany dysponentem głównym albo dysponentem części budżetowej. Dla większej przejrzystości budżetu dopuszcza się przy tym, by dochody i wydatki budżetu państwa, za które odpowiada ten sam organ ad­ministracji rządowej, tworzyły kilka części budżetowych.Dla każdej z wymienionych powyżej cech (czyli dla części, działów, rozdziałów i paragrafów) określono w klasyfikacji wykaz jej wartości, a po­szczególnym podziałkom klasyfikacyjnym, czyli wartościom poszczegól­nych cech, nadano numery kodowe, umożliwiające krótkie i łatwe określe­nie klasyfikacji każdego wydatku.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone