FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych został utworzony z BGK w 2004 r. na mocy ustawy z 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwe­stycji Komunalnych.Ze środków Funduszu udzielane są preferencyjne kredyty dla gmin i ich związków na pokrycie kosztów przygotowania projektów inwestycji komu­nalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europej­skiej, obejmujących koszty: opracowania studium wykonalności inwestycji, analizy kosztów i korzyści oraz pozostałej dokumentacji projektowej, eks­pertyz i studiów. Fundusz finansuje także koszty oceny wniosku o kredyt preferencyjny na ten cel.Ustawowymi źródłami finansowania Funduszu Rozwoju Inwestycji Ko­munalnych ustanowiono m.in.:dotacje budżetowe,odsetki od lokat bankowych,wpływy z inwestycji wolnych środków Funduszu, papiery warto­ściowe Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego, papiery war­tościowe gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa oraz listy ,spłaty udzielonych kredytów wraz z odsetkami.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone