GOSPODARKA LEŚNA

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe prowadzi gospodar­kę leśną oraz gospodaruje gruntami i innymi nieruchomościami oraz rucho­mościami związanymi z gospodarką leśną. Gospodarka leśna realizowana jest na podstawie dziesięcioletnich planów urządzenia lasu, które są zatwier­dzane przez ministra właściwego do spraw środowiska. W ramach sprawo­wanego zarządu do zadań PGLLP należy także m.in. prowadzenie ewiden­cji majątku Skarbu Państwa i ustalanie jego wartości. Obszar, którym gospodaruje PGLLP, to prawie 25% powierzchni Polski. Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdu­jących się w zarządzie PGLLP może następować w wymienionych w ustawie przypadkach. Uzyskiwane dochody są przekazywane do budżetu państwa.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone