JEDNOSTKA WYBITNA

Jednostka wybitna, utalentowana może odegrać w dziejach pewną rolę tylko w wypadku zaist­nienia dwu warunków: 1 — jej uzdolnienia powinny być odpowiednie dla zaspokojenia społecznych potrzeb epoki, tj. powinna dyspo­nować talentem przydatnym społecznie; 2 — ustrój społeczny powinien sprzyjać jej wystą­pieniu. Dopiero zbieżność obu tych okoliczności umożliwia jednostce wejście na arenę historii, eliminuje marnotrawstwo talentów i stwarza szansę rozwinięcia się zdolności społecznie uży­tecznych.Heroizmowi przeciwstawił Plechanow kon­cepcję jednostki całkowicie historycznie uwa­runkowanej, a w swoich funkcjach dziejowych w pełni uzależnionej od społecznych okolicz­ności wyznaczonych ogólnymi prawidłowościami. Pozbawił wybitne nawet jednostki odpowie­dzialności za bieg dzejów, przerzucając ją na konieczność historyczną. Indywidualną aktyw­ność rozumiał jako działalność wykonawczą, której plan nie pochodzi od wykonawców.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone