NA KONTACH POZABILANSOWYCH

W ewidencji wykonania budżetu ujmuje się także — na kontach poza­bilansowych — planowane dochody oraz planowane wydatki budżetu. Plan kont dla księgowej ewidencji wykonania budżetu oraz wzór bilan­su z wykonania budżetu, stanowiącego syntetyczne przedstawienie danych zawartych w tej ewidencji, określony został w przywoływanym już rozpo­rządzeniu Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad rachun­kowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorzą­du terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Zaliczane do sektora publicznego osoby prawne, takie jak agencje rzą­dowe i fundusze celowe posiadające osobowość prawną, a także państwowe szkoły wyższe, państwowe i komunalne instytucje kultury, prowadzą ra­chunkowość na ogólnych zasadach określonych w ustawie o rachunkowo­ści. 

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone