NA WNIOSEK MINISTRA

Na wniosek ministra właściwego do spraw transportu Narodowy Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje Funduszowi Że­glugi Śródlądowej dotację na wspieranie ekologicznych form transportu i ochronę środowiska w żegludze śródlądowej, w wysokości nie wyższej niż 1% planowanych przychodów NFOŚiGW. Fundusz może być także zasilany przekazywanymi nieodpłatnie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, na wniosek ministra właści­wego do spraw transportu, akcjami i udziałami w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa.Ze środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej dokonywane są wypłaty dla armatorów za trwałe wyłączenie statków z eksploatacji w przewozach rze­czy.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone