NIEJEDNOLITE PODEJŚCIE DO TEGO SAMEGO PROBLEMU

Przykładami niejednolitego podejścia do tego samego proble­mu w różnych instytucjach sektora publicznego mogą być np.: zaliczanie do wydatków niektórych funduszy umorzeń pożyczek udzielonych ze środków funduszu w ramach jego działalności statutowej,zaliczanie do wydatków Funduszu Pracy pożyczek udzielanych z je­go środków,stosowanie różnych ujęć ewidencyjnych majątku Skarbu Państwa powierzonego agencjom rządowym,wliczanie do wydatków niektórych funduszy celowych (np. FUS) zmian rezerw bilansowych oraz odpisów aktualizacyjnych. Klasyfikacja budżetowa jest obowiązującym w całym sektorze finan­sów publicznych jednolitym systemem grupowania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Porządkuje ona procesy planowania, ewi­dencji i sprawozdawczości budżetowej, a ponadto umożliwia porównywa­nie danych pochodzących z różnych okresów albo z różnych jednostek sek­tora finansów publicznych. Dzięki temu możliwe jest więc sporządzanie zestawień zbiorczych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone