OKREŚLENIA ROZDZIAŁÓW

Rozdziały noszą albo określenia pewnego typu jednostek organiza­cyjnych, albo odwołują się bezpośrednio do pewnych zadań wykonywa­nych przez jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Tę dwoistość w sposobie definiowania rozdziałów dobrze ilustruje przedsta­wiony poniżej przykład — rozdziały wyróżnione w dziale 010 „Rolnic­two i łowiectwo”. Klasyfikacja rozdziałowa — w jej obecnym kształcie — budzi poważne zastrzeżenia. Widać, że była ona tworzona dość przypadkowo, bez podjęcia próby potraktowania jej jako dość szczegółowego wykazu rodzajów zadań publicznych. Często nowe rozdziały dopisywano tylko dlatego, by wyodręb­nić środki dla pewnej instytucji, czy podkreślenia roli jakiegoś mało znaczą­cego zadania. Istnienie rozdziałów odpowiadających wyróżnionym typom instytucji w poważny sposób łamie logikę całego układu klasyfikacyjnego. Utrudnia przy tym wdrażanie nowoczesnych metod planowania budżetowe­go, opartych na ścisłym określeniu szczegółowych wskaźników wykonania zadań publicznych i kalkulacji wydatków na poszczególne zadania jako środ­ków niezbędnych do osiągnięcia założonych wskaźników. Kłopotliwy jest też brak powiązania klasyfikacji rozdziałowej z opisaną w dalszej części te­go rozdziału klasyfikacją wydatków strukturalnych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone