ORGANY PAN

Organami PAN są: Zgromadzenie Ogólne, Prezydium i Prezes. Człon­kowie PAN są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne spośród uczonych o wyróżniającym się dorobku naukowym i uznanym autorytecie.W skład struktury korporacyjnej PAN wchodzą:wydziały,oddziały,komitety naukowe,komitety problemowe.Wydziały PAN określone są w statucie. Oddziały mogą być tworzone w celu wykonywania zadań w określonym regionie. Ich utworzenie i likwi­dacja następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego PAN, zatwier­dzonej przez Prezesa Rady Ministrów.Podstawową placówką naukową PAN jest instytut — jednostka z osobo­wością prawną, do której zadań należy prowadzenie badań oraz kształcenie pracowników naukowych i specjalistów. Instytut może prowadzić studnia doktoranckie i podyplomowe.  

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone