PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGLLP) utworzono w 1924 r. jako przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe. Obecnie podsta­wę ich działalności stanowi ustawa z 28 września 1991 r. o lasach. PGLLP jest państwową jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej, która sprawuje zarząd nad lasami Skarbu Państwa, z wyjątkiem:lasów w zarządzie parków narodowych,lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań­stwa,lasów w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów.PGLLP jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw środo­wiska.Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe kieruje Dyrek­tor Generalny z pomocą dyrektorów dyrekcji regionalnych. Dyrektor Gene­ralny jest powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone