PLACÓWKI NAUKOWE PAN

Instytut posiada własne mienie i nie odpowiada za zobowiązania PAN, a PAN nie odpowiada za zobowiązania instytutu, przy czym zbycie albo obciążenie nieruchomości instytutu wymaga zgody Prezesa PAN.Na podstawie porozumienia z zagranicznymi instytucjami lub organizacja­mi naukowymi PAN może utworzyć instytut międzynarodowy. Wymaga to zgody Ministra Spraw Zagranicznych. PAN może także utworzyć — na pod­stawie porozumienia z organami administracji rządowej lub samorządowej — wspólny instytut ze szkołami wyższymi lub z innymi instytucjami naukowymi.Innymi placówkami naukowymi PAN są zakłady, centra, stacje badaw­cze, ogrody botaniczne i inne jednostki naukowe prowadzące badania na­ukowe lub prace badawczo-rozwojowe. Jednostki te nie posiadają osobowo­ści prawnej. Są one tworzone i likwidowane przez Prezydium PAN, na wniosek Prezesa, po zasięgnięciu opinii właściwego wydziału oraz po poro­zumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone