PLAN FINANSOWY

Plan finansowy, będący podstawą prowadzenia gospodarki przez PGLLP, obejmuje: zadania rzeczowe,przychody ze sprzedaży,koszty działalności,wynik finansowy.Najważniejszym źródłem przychodów PGLLP jest sprzedaż drewna. In­nymi źródłami przychodów są m.in. wpływy z tytułu sprzedaży runa leśne­go, nasion, sadzonek, produktów gospodarki rolnej, łąkowej i rybackiej oraz dzierżawy lub wynajmu lasów, gruntów i innych nieruchomościSprzedaż wyrobów lub usług między Dyrekcją Generalną, dyrekcjami regionalnymi i nadleśnictwami jest realizowana po koszcie wykonania. Nadleśnictwa zobowiązane są do przekazywania na rachunek Generalnej Dyrekcji części zysku z działalności dodatkowej.PGLLP może otrzymywać z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone, takie jak np. wykup lasów i gruntów do zalesień, wykonywanie kra­jowego programu zwiększania lesistości oraz sporządzanie planów zalesienia.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone