PLAN ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA

Plan finansowy Funduszu zatwierdza minister właściwy do spraw finan­sów publicznych. BGK zobowiązany jest do przekazywania ministrom wła­ściwym do spraw finansów publicznych oraz do spraw gospodarki półrocz­nych sprawozdań o liczbie i wartości udzielonych gwarancji i poręczeń, aktualnym stanie należności i zobowiązań z tego tytułu oraz o przebiegu do­chodzenia roszczeń z tytułu wierzytelności powstałych w związku z realiza­cją gwarancji i poręczeń.Ustawa określa, w jakiej sytuacji Fundusz Poręczeń Unijnych ulega li­kwidacji; ma to nastąpić nie później niż z dniem 1 maja 2010 r.W dniu 1 stycznia 2006 r. weszła w życie ustawa z 29 lipca 2005 r. o nie­których formach wspierania działalności innowacyjnej, na mocy której ma powstać w BGK Fundusz Kredytu Technologicznego. 

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone