PŁATNOŚCI DLA SPÓŁEK

Środki Funduszu przeznaczane są też na płatności dla spółek, które za­warły umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie o eksploatację auto­strady, z tytułu realizacji przez nie obowiązków wynikających z umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, obejmują­ce w szczególności:zwrot kosztów ponoszonych z tytułu zachowania nieprzerwanej do­stępności autostrady, jej utrzymania i przejezdności,zmienne kwoty uzależnione od spełnienia przez spółkę wymogów określonych w umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksplo­atację autostrady,dopłaty udzielane spółkom na pokrycie całości lub części niedoborów bieżących przychodów z tytułu eksploatacji autostrady w celu zapewnienia płynności wydatków związanych z bieżącą obsługą i spłatą kredytów lub pożyczek bądź obligacji wyemitowanych w związku z budową autostrady.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone