PODSTAWOWE ŹRÓDŁO ZASILEŃ

W PGLLP funkcjonuje Fundusz Leśny, którego dysponentem jest Dy­rektor Generalny.Podstawowym źródłem zasileń Funduszu Leśnego jest odpis obciążają­cy koszty działalności nadleśnictw, którego wysokość ustala w drodze decyzji — na wniosek Dyrektora Generalnego — minister właściwy do spraw środowiska. Dyrektor Generalny może ustalać wielkość odpisu dla poszcze­gólnych dyrekcji regionalnych, a dyrektor dyrekcji regionalnej — dla nad­leśnictw. Odpis ten jest liczony od wartości sprzedaży drewna.Na rachunek Funduszu wpływają także m.in. środki z należności, kar i opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych oraz należ­ności wynikające z odszkodowań:za szkody wynikające z oddziaływania gazów i pyłów przemysło­wych,z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów,za szkody powstałe w wyniku pożarów, prac górniczych i geologicz­nych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone