PRZEKAZANIA AKCJI LUB UDZIAŁÓW

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może przekazać nieod­płatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcje lub udziały Skarbu Pań­stwa, a wpływy z ich sprzedaży dzielone są po połowie dla Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię­biorczości. Środki Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przeznaczane są m.in. na zabezpieczenie spłaty kredytów bankowych i pożyczek bankowych wraz z odsetkami, wykonanie zobowiązań wynikających z obligacji porę­czonych lub gwarantowanych przez BGK oraz zabezpieczenie spłaty kredy­tów studenckich, poręczonych przez BGK.BGK wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Krajo­wego Funduszu Poręczeń Kredytowych, opracowany w porozumieniu z mi­nistrem właściwym do spraw finansów publicznych. Projekt planu finanso­wego Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone