PRZYCHODY INSTYTUTU

Przychody Instytutu pochodzą m.in. z dotacji budżetowych ujmowa­nych w części „Polska Akademia Nauk”, funduszy przekazanych przez UNESCO oraz z wpływów z realizacji badań i prac zlecanych przez insty­tucje i podmioty gospodarcze.Organami Instytutu są:Międzynarodowy Komitet Doradczy, którego członków — nie mniej niż dziesięciu — powołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk po konsulta­cji z Dyrektorem Generalnym UNESCO,Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Prezesa Polskiej Akade­mii Nauk, po konsultacjach z Dyrektorem Generalnym UNESCO i Mię­dzynarodowym Komitetem Doradczym.Wewnętrzną organizację i tryb działania Instytutu określa statut nadany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Prezes PAN sprawuje też nadzór nad działalnością Instytutu.Instytut prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu, ustalone­go przez Dyrektora Instytutu, po zaopiniowaniu przez Międzynarodowy Komitet Doradczy.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone