RACHUNKOWOŚĆ FUNDUSZY I AGENCJI

Wiążą je również przepisy dotyczące badania sprawozdań finansowych i ich ogłaszania. Oznacza to, że większość wymienionych powyżej państwo­wych i komunalnych osób prawnych jest zobowiązana do sporządzania, poddawania badaniu i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych, obejmujących, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości:bilans,rachunek zysków i strat,informację dodatkową, zawierającą nieujęte w wyżej wymienionychdokumentach informacje niezbędne dla rzetelnego i jasnego przedsta­wienia sytuacji majątkowej i finansowej jednostki,sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.Powadzenie rachunkowości przez osoby prawne zaliczane do sektora publicznego na ogólnych zasadach określonych w ustawie o rachunkowości powoduje pewne komplikacje przy próbach zestawienia zbiorczych, skon­solidowanych zestawień finansowych dotyczących całego sektora publicz­nego

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone