RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Zarządzanie dowolnym systemem wymaga posiadania rzetelnej i aktu­alnej informacji o stanie tego systemu. W przypadku dużych systemów, zło­żonych z bardzo licznych i bardzo zróżnicowanych elementów, zapewnienie takiej informacji osobom zarządzającym systemem może być przedsięwzię­ciem niemal tak samo skomplikowanym jak samo zarządzanie. Przykładem takiego systemu jest sektor finansów publicznych — kilka­dziesiąt tysięcy jednostek różnych pod względem wielkości, form organiza­cyjnych i wykonywanych zadań, w dodatku podlegających różnym organom władzy publicznej i rozproszonych nie tylko na całym terytorium Polski, ale i w innych krajach. Mają one jednak również wspólne cechy — wszystkie wykonują zadania publiczne, a co za tym idzie — wszystkie korzystają z tej samej, ograniczonej puli środków publicznych. To rozstrzyga już o koniecz­ności budowy mechanizmu gromadzenia i przetwarzania danych o finan­sach wszystkich jednostek sektora finansów publicznych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone