RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostki i zakłady budżetowe prowadzą rachunkowość w sposób określo­ny w ustawie o rachunkowości, uwzględniając przy tym szczególne zasady ra­chunkowości ujęte w ustawie o finansach publicznych. Najważniejsze odstępstwa systemu rachunkowości jednostek i zakła­dów budżetowych od reguł powszechnie obowiązujących na mocy ustawy rachunkowości są następujące.Po pierwsze, jednostki i zakłady budżetowe prowadzą ewidencję księ­gową zarówno w ujęciu memoriałowym, jak i kasowym. W ten sposób łą­czy się wymagania ustawy o rachunkowości z koniecznością zapewnienia księgowej podstawy dla ewidencji wykonania budżetu.Po drugie, plan kont jednostki budżetowej i zakładu budżetowego musi zapewniać możliwość sporządzenia sprawozdań finansowych i bu­dżetowych, co oznacza, że konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunko­wych w taki sposób, by na ich podstawie możliwe było ustalenie klasyfi­kacji wszystkich zrealizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone