REWOLUCJA A CIĄGŁOŚĆ KULTURY

Przesłanki dla postawienia sprawy ciągłości Kultury odnaleźć można w spuściźnie teoretycz­nej Marksa i Engelsa, którzy określali przejś­cie od kapitalizmu do socjalizmu jako proces likwidacji kapitalistycznych stosunków produk­cji a zarazem przejmowania dorobku ludzkości w dziedzinie kultury materialnej i duchowej. Ważną rolę w postępie dziejów przypisywali zjawiskom ciągłości, które były dla nich nie­odłączne od aktywnego i krytycznego stosunku do spuscizny przeszłości. Złożoność problemu ciągłości ujawniła się szczególnie w trakcie rewolucji proletariackiej w Rosji, gdzie kwestię tę podjął Lenin w wielu wystąpieniach publicz­nych i artykułach.Lenin rozumiał ciągłość kultury jako formę wyboru i krytyki tradycji z punktu widzenia aktualnych interesów proletariatu, jak przy­swajanie sobie przez niego pozytywnych war­tości stworzonych przez inne klasy.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone