RZECZNIK UBEZPIECZONYCH

Rzecznik Ubezpieczonych jest reprezentantem interesów osób ubezpie­czających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubez­pieczenia oraz członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowni­czych programów emerytalnych. Rzecznik działa od 1995 r., a obecnie obo­wiązującą podstawę prawną jego funkcjonowania stanowi ustawa z 22 ma­ja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. Rzecznik Ubezpieczonych jest powoływany na czteroletnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i ministra właściwego do spraw zabezpiecze­nia społecznego.Swoje zadania Rzecznik Ubezpieczonych wykonuje z pomocą Biura Rzecznika. Koszty działalności Rzecznika i jego Biura obciążają zakłady ubezpieczeń oraz powszechne towarzystwa emerytalne. Organem opinio- dawczo-doradczym Rzecznika jest Rada Ubezpieczonych.Rzecznik Ubezpieczonych składa coroczne sprawozdania z działalności Prezesowi Rady Ministrów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone