ŚRODKI FUNDUSZU LEŚNEGO

Większość środków Funduszu Leśnego przeznaczana jest na wyrówny­wanie niedoborów nadleśnictw powstających przy realizacji zadań gospo­darki leśnej. Ze środków Funduszu finansowane są także inne zadania, takie jak np.:sporządzanie planów urządzenia lasu,tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej, badania naukowe,wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Pań­stwowych.Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zobowiązane jest do sporządzania corocznie sprawozdania finansowo-gospodarczego ze swojej działalności oraz raportu o stanie lasów. Ustawa nie przewiduje zatwierdzania tych dokumentów. Informacja o stanie lasów oraz o realizacji krajowego progra­mu zwiększania lesistości jest przedkładana w Sejmie przez Radę Ministrów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone