ŚRODKI I PLAN WYDATKÓW NFRZK

Podstawowym źródłem finansowania NFRZK jest dotacja z budżetu państwa, ponadto może on być zasilany np. darowiznami, dobrowolnymi wpłatami, wpływami ze zbiórek organizowanych na rzecz Funduszu. W 2006 r. Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa dysponu­je kwotą 38,2 min zł, z czego 37,5 min zł pochodzi z dotacji budżetowej.Środki NFRZK przeznaczane są na prace konserwatorsko-remontowe zabytkowej architektury znajdującej się na terenie miasta Krakowa. Mogą być one także przeznaczane na prace konserwatorskie dzieł sztuki stanowią­cych wystrój architektoniczny obiektów oraz wyposażenie trwale związane z tymi obiektami, a także na prace remontowe, jeśli są one bezpośrednio związane z działaniami rewaloryzacyjnymi w obiektach i zespołach zabyt­kowych wpisanych do rejestru zabytków.Plan wydatków NFRZK obejmuje zadania ujęte w planie odnowy zabyt­ków Krakowa zatwierdzanym przez Zebranie Plenarne Społecznego Komi­tetu Odnowy Zabytków Krakowa.Ustawa powołująca NFRZK stanowi, iż w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się przepisy dotyczące gospodarowania funduszami celowymi.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone