SZCZEGÓLNA UWAGA

Na szczególną uwagę czytelnika zasługuje potrakto­wanie przez autora zagadnienia stosunku Centrum państwa do jego Peryferii. Wokół problemu tego kon­centruje się, pośrednio lub bezpośrednio, większość przeprowadzonych w niniejszej pracy analiz. Charak­terystyczna jest również stosowana przez Tortosę me­todologia badań socjologicznych, uwzględniająca wielo­kierunkowe i wielopłaszczyznowe relacje między kil­koma prostymi składnikami systemu, stworzonego dla celów modelowych. Państwo przedstawione jest na przykład, w sposób maksymalnie uproszczony, jako współistnienie dwóch stref geograficznych: centralnej (ośrodek terytorialnej władzy politycznej) i peryferyj­nej, w której działają dwie grupy społeczne klasowo- -warstwowe: centralna (silniejsza politycznie i ekono­micznie) i peryferyjna.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone