TWORY STATYCZNE

Spengler podkreślał jednocześnie ścisły związek upadku kultury z przemianami w stosunkach społecz­nych, ustroju politycznym i w gospodarce, jak upowszechnianie się pieniądza czy rozwój pro­dukcji maszynowej. Kultury nie były bowiem dla Spenglera tworami statycznymi. Główną jego zasługę upatruje się przecież w próbie przedstawienia mechanizmu przemian, jakim podlega każda kultura przechodząc stadia dzie­ciństwa, młodości, wieku dojrzałego i starości — na podobieństwo organizmów biologicznych.Rozwój kultury rządził się, jego zdaniem, pra­wami immanentnymi, odbywał się bez wpływu czynników zewnętrznych, lecz następował na skutek przemian w samej kulturze, we wza­jemnych relacjach między jej różnymi skład­nikami.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone