USTAWA O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne przewiduje również utworzenie w BGK przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rachunku rezerw porę- czeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa. Ustawa stanowi, iż ze środ­ków na tym rachunku minister właściwy do spraw finansów publicznych w uzasadnionych przypadkach wykonuje zobowiązania z tytułu poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa. Rachunek ma być zasilany m.in. przychodami ze sprzedaży udziałów i akcji, tworzących wyodrębnio­ny zasób majątkowy Skarbu Państwa. Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich został utworzony na mo­cy ustawy z 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. Środ­ki Funduszu przeznaczane są na pożyczki studenckie; kredyty natomiast udzielane są przez banki, które podpiszą z Bankiem Gospodarstwa Krajowe­go umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu. Ustawa określa warunki otrzymania pożyczek i kredytów studenckich oraz zasady, tryb i kryteria ich udzielania, spłacania oraz umarzania.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone