W KSIĘGACH INWENTARZOWYCH

Po trzecie, w księgach inwentarzowych jednostek i zakładów budżeto­wych ujmuje się składniki majątkowe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, nieodpłatnie oddane danej jednost­ce (lub zakładowi) w użytkowanie. Jednostki i zakłady budżetowe nie mają obowiązku sporządzania, bada­nia i ogłaszania pełnych sprawozdań finansowych. Ustawa o rachunkowo­ści zawiera, co prawda, upoważnienie dla Ministra Finansów do rozszerze­nia obowiązku badania i ogłaszania sprawozdań (ciążącego na spółkach innych osobach prawnych) na instytucje sektora publicznego, lecz upo­ważnienie to nie zostało jak dotąd wykorzystane.W ustawie o finansach publicznych zawarto natomiast (w art. 12 ust. 3, poświęconym środkom zapewnienia jawności finansów publicznych) stwierdzenie, iż jednostki należące do sektora finansów publicznych są zo­bowiązane do udostępniania „corocznych sprawozdań dotyczących finan­sów i działalności”. Nie jest jasne, dlaczego wymóg udostępniania sprawoz­dań ograniczono do sprawozdań rocznych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone