WPŁYW SPOŁECZNOŚCI KLASOWYCH

Eksponował przy tym wpływ sprzeczności klasowych na ciągłość kultury. Już w czasach polemiki z na- rodnictwem wskazywał, że nawiązanie do daw­nego kierunku i uznanie go za własną tradycję nie jest wynikiem dowolnego wyboru ani arbi­tralnej decyzji. Postępowanie takie ma obiek­tywne podstawy w strukturze klasowej społe­czeństwa. Kontynuacja wyrasta z analogii postaw społecznych i światopoglądowych wy­znaczonych miejscem klasy w strukturze spo­łeczeństwa. Podobieństwa postaw przejawiają się głównie w stosunku do społecznego status quo, w wyobrażeniach o perspektywach roz­woju oraz w kultywowanych zespołach wartości. Zbliżenie w tych sprawach pozwala nawiązać kontakt z dawnymi kulturami, zrozumieć je przyswoić sobie i wykorzystać dla własnych celów. Lenin wyeksponował, jak widać, w ciągłości kultury aspekt aktywistyczny, tj. czynną, choć nie dowolną rolę podmiotu społecznego j wobec dorobku przeszłości.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone