WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Powołana przez Ministra Edukacji Narodowej Komisja do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich zajmuje się analizowaniem i opiniowaniem projektu rocznego planu finan­sowego Funduszu.BGK przedstawia corocznie Ministrowi Edukacji Narodowej sprawoz­danie z działalności oraz wyników Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenc­kich. Minister zatwierdza sprawozdanie po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.Na podstawie ustawy z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć ter- momodemizacyjnych utworzono w BGK Fundusz Termomodernizacji.Fundusz jest finansowany ze środków budżetowych, odsetek od lokat oraz wpływów z inwestycji finansowych, darowizn, zapisów i innych wpływów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone