WYODRĘBNIONE W PLANIE FINANSOWYM BGK

BGK wyodrębnia w swoim planie finansowym plany finansowe obsłu­giwanych funduszy (taki obowiązek wynika z ustaw tworzących fundusze) oraz sporządza dla nich bilans oraz rachunek zysków i strat. W przypadku większości funduszy ustanowiono ustawowe normy ostrożnościowe doty­czące lokowania i inwestowania ich środków. W 1996 r., na mocy ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych for­mach popierania budownictwa mieszkaniowego, swoją działalność rozpo­czął Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Fundusz został powołany w celu realizacji zadań wynikających z polityki państwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego.Krajowy Fundusz Mieszkaniowy finansowany jest m.in. z następują­cych źródeł:środków z budżetu państwa,odsetek od udzielonych kredytów i pożyczek oraz od lokat środków Funduszu,wpływów z inwestycji finansowych.Fundusz może być także finansowany z wpływów z emisji obligacji BGK przeznaczonych na ten cel oraz ze środków z pożyczek, a także kredy­tów krajowych i zagranicznych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone